បទដ្ឋានគតិយុត្តិ

ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

administrator / ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១ មិថុនា ២០១៥

ព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ទេរអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

administrator / ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១ មិថុនា ២០១៥

ព្រះរាជក្រឹត្យ បង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ( NiDA )

administrator / ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១ មិថុនា ២០១៥

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

administrator / ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១១ មិថុនា ២០១៥

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍