ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល

គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឈន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០

administrator / ថ្ងៃ ពុធ ១១ ឧសភា ២០១៦

សិក្ខាសាលាលើកទី២ ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT)​

administrator / ថ្ងៃ ពុធ ២៧ ឧសភា ២០១៥

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍