វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអិុនធឺណិតជំនាន់ទី៦ (IPv6) នៅកម្ពុជា

ស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់រវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងសហភាពសហព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) នាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន បានសហការណ៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការ ITU-APNIC ដែលមាន ១. លោក Narayan Ashish ២. លោក Klee Aiken និង ៣. លោក Phillip រៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ IPv6 ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួនបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការមកពីក្រោមឳវាទក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងប្រតិបត្តិករបម្រើសេវាកម្មអ៊ិនធឺណិត សរុបទាំងអស់ចំនួន ៣៣នាក់។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានផ្តោតទៅលើចំនុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

. Session 1: Roles of Policy maker and regulator in IPv6 migration
. Session 2: Where are we now: IPv6 deployment update
. Session 3: Internet fundamentals
. Session 4 – IPv6 Protocol
. Session 5: About IPv6 Addresses
. Session 6: Exercise on IPv6 addressing design
. Session 7: IPv6 Transition Technologies
. Session 8: IPv6 Security Introduction
. Session 9: Hands-on lab on IPv4 and IPv6 Dual Stack network
. Session 10: Hands-on lab on IPv4 and IPv6 Dual Stack network
. Session 11: Securing the transition mechanisms
. Session 12: Security monitoring
. Session 13: Hands-on lab on IPv6 infrastructure security
. Session 14: Hands-on lab on IPv6 infrastructure security

Screenshot 2016-07-12 12.45.37

Screenshot 2016-07-12 12.46.10

Screenshot 2016-07-12 12.46.39

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍