សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពង្រឹង​សម្ថភាព​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​លើការ​រៀបចំផែនការមេ​រដ្ឋាភិបាល​អេឡិកត្រូនិច​ នៃគម្រោងកម្មវិធី​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​បច្ចេកវិទ្យា​ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍