នៅ​​​​​ថ្ងៃ​​​​ទី​​​​​០១ ខែ​​​កុម្ភៈ​ ​​ឆ្នាំ​​​​​២០១៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ​០១ ខែ​ឧ​ស​ភា ឆ្នាំ​២០១៦ (​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ អង្គារ​ និង​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍) វេលា​​​​​ម៉ោង​​​ ០៩:០០ ដល់​ ១២ៈ០០​​​​នា​ទី​​ព្រឹក​ មាន​ការ​​​​​រៀប​​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើ​ឧ​បក​​រណ៍​បច្ចេក​ទេស​ដែលជា​ផលិត​ផល​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ Allies Telesis ដោ​យ​មា​ន​ការ​ផ្តល់​គ្រូ​បង្គោល​ចំនួន​ ០១​រូប​មក​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​។

នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​​០១ ខែ​​កុម្ភៈ ​​ឆ្នាំ​​​​២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ អង្គារ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) វេលា​​​​ម៉ោង​​ ០៩:០០ ដល់ ១២ៈ០០​​​នា​ទី​ព្រឹក មានការ​​​​រៀប​ចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើឧបករណ៍បច្ចេកទេសដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Allies Telesis ដោយមានការផ្តល់គ្រូបង្គោលចំនួន ០១រូបមកពីក្រុមហ៊ុននេះ។  ដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំនៅមជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍