រចនាសម្ព័ន្ធ ប.គ.ព.

 

structure ict

អគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន មាននាយកដ្ឋាន​ចំណុះ​ចំនួន​០៧(ប្រាំពីរ)៖

  • នាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអេឡិកត្រូនិច៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន លើ​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​អេឡិកត្រូនិច,
  • នាយកដ្ឋាន​គោល​នយោបាយ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន,
  • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធវីដេអូនៃសន្និសីទរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានជាតិ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធវីដេអូនៃសន្និសីទរបស់រដ្ឋាភិបាល,
  • នាយកដ្ឋានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងមាតិកាព័ត៌មាន៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងមាតិកាព័ត៌មាន,
  • នាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន,
  • នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន,
  • នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសម្រាប់ជនបទ៖ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានលើការងារបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសម្រាប់ជនបទ។

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍