ថ្នាក់ដឹកនាំ ប.គ.ព.

អគ្គនាយក

        ឯកឧត្តម ជុន វ៉ាត

អគ្គនាយករង

        លោក ឈី សុខា

        លោក នាង ម៉ៅ

        លោក មាស កុសល

        លោក ឈាង ប៊ុនថេន

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

        លោក ម៉ុក ខេមរា             ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអេឡិកត្រូនិច

        លោកស្រី តាន់ សូដានី       ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ប.គ.ព.

        លោក ថន មករ៉ា            ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន

                                            និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធវីដេអូនៃសន្និសីទរបស់រដ្ឋាភិបាល

        លោក អាន រ៉ា                  ប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងមាតិកាព័ត៌មាន

        លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ       ប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

        លោក អៀង កំរ៉ង            ប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

        លោក ស៊ុយ វណ្ណា            ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសម្រាប់ជនបទ

ប្រធានលេខាធិកាដ្ឋាន

        លោក ហួត ដាសាខេម

អំពី​សេវា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​


ទំព័រហ្វេសបុក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

អង្គភាព​ក្រោម​ឳវាទ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍